deutsch nederlands

Verkiezingsprogramma

Onze missie

Het is onze missie om de burger te betrekken bij gemeentelijke besluitvormingen. Samen met de burgers willen wij werken aan een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt en waarin we samen zorgen voor elkaar. Burgerparticipatie begint met de belangen van onze burgers voorop te stellen en de stem van de burger een podium te geven.

Onze doelstellingen

Wij willen:

  • dat de gemeente transparant is over haar beleid.
  • dat de gemeente de burgers aan de voorkant betrekt als zij beleid ontwikkelt.
  • dat de gemeente meer digitale communicatiemiddelen inzet om burgers te betrekken en te informeren.
  • dat gemeentelijke besluiten niet alleen op internet worden gecommuniceerd
  • een grote vertegenwoordiging in de gemeenteraad krijgen om de belangen van de burgers van alle 9 dorpen te behartigen. 
  • samen met de burgers de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de gemeente Kranenburg verbeteren.

Wij distantiëren ons nadrukkelijk van extreemrechtse- alsook extreemlinkse partijen of groeperingen.

Ons programma

1. Infrastructuur

De gemeente Kranenburg is een gemeente die grenst aan Nederland. Het winkelcentrum alsook de tankstations vinden gretig aftrek bij onze buren. Tijdens spitsuren leidt dat echter tot verkeersveiligheidsproblemen. Kinderen en ouderen kunnen zich in het centrum niet zonder gevaren bewegen. Het beïnvloedt de leefbaarheid. 

Wij willen verkeersmaatregelen inzetten, die de verkeersveiligheid vergroten, zodat we ons allemaal zonder gevaren in het centrum kunnen bewegen.

Op het fietspad ‘Europaradweg‘ tussen Kleve en Kranenburg eindigen de gebruikelijke voorrangsregels voor fietsers op het moment dat zij de gemeente Kranenburg binnen rijden. Dat heeft reeds geleid tot twee ongevallen met gewonden.

In het centrum van Kranenburg moet een verkeersconcept worden ontwikkeld, zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen deelnemen. Fietspaden tussen de dorpen bestaan niet. Hier moeten strepen op de weg worden getekend om een zichtbaar verschil te maken tussen fietsers en auto’s.

Er moet een fietsvisie worden opgesteld.

2. Bestemmingsplan

Wij staan kritisch tegenover het steeds maar weer ontsluiten van nieuwbouwgebieden. Natuur- en landbouwgronden moeten niet zomaar in bouwland worden veranderd. Het getuigt van kortetermijnvisie om steeds weer nieuwe kavels vol te bouwen, terwijl er genoeg plekken zijn in en om het centrum die braak liggen. Zolang de woonruimte in het centrum van Kranenburg leeg staat en plekken binnen de bebouwde kom niet volledig zijn bebouwd zouden er geen nieuwe kavels bebouwd moeten worden. Hier moeten de burgers duidelijk meer worden betrokken en inspraak krijgen. Tot nu toe houdt de gemeente zich alleen aan de wettelijke verplichtingen die haar opdraagt om de burgers te informeren en zienswijzen in te dienen. Dat vindt echter pas plaats als het beleid al is ontwikkeld en de bouwbeslissing reeds is genomen. Dat is te laat, niet transparant en leidt regelmatig tot conflicten. Burgers en ambtenaren van de gemeente moeten in een constructieve dialoog gezamenlijk zoeken naar oplossingen. En wel voordat gemeentelijke beslissingen worden genomen. Alleen zo ontstaat draagvlak en groeit het vertrouwen van de burger. Wij willen samen met de gemeente een handleiding schrijven over de participatie. Daarin staat dan verwoord binnen welke randvoorwaarden participatie zal plaatsvinden. Het gaat daarbij om participatie voordat men een officiele zienswijze kan indienen.

3. Centrum Kranenburg

Het centrum van Kranenburg zou altijd een uithangbord moeten zijn van een gemeente en het karakter daarvan weergeven. Maar helaas is dat niet het geval hier. De lokale detailhandel is stervende. Winkels en woningen staan leeg, huizen vervallen. Sociale hotspots ontstaan, die het veiligheidsgevoel van de burgers aantasten. Er is voorlopig geen verbetering in zicht.

Het doorgaande verkeer in de ‘Große Straße’ maakt dit deel van het centrum onaantrekkelijk. Voetgangers en schoolkinderen kunnen niet veilig de straat oversteken. En fietsers moeten zich voorbij de chicanes en uitwijkende auto’s worstelen.

Het doorgaande verkeer moet eindelijk met verstand en deskundigheid worden aangepakt. De veiligheid van schoolkinderen, voetgangers en fietsers moet prioriteit krijgen.

In opdracht van de gemeente Kranenburg heeft het stadsontwikkelingsbureau Junker en Kruse uit Dortmund het ‘Geïntegreerde handelingsperspectief voor de ontwikkeling van het centrum Kranenburg’ opgesteld. 

Citaat:
„Handelingsvereiste ontstaat vooral door veranderingen en verschuivingen van de bevolkingsstructuur en door inzichten van burgers hoe te leven en te wonen in de gemeente. Dit betekent concreet dat men de bevolkingsgroei moet gebruiken om de aantrekkelijkheid en levenskwaliteit van het centrum te verhogen. Hiervoor moeten projecten worden ontwikkeld, die enerzijds leiden tot een opwaardering van het  centrum en anderzijds investeringen uitlokken van projectontwikkelaars. Op deze manier wordt het centrum van Kranenburg een woonwijk en wordt het weer het economische, maatschappelijke en culturele middelpunt.“

Precies hier wordt duidelijk hoe de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen. Het resultaat is elke dag te voelen: wegkwijnende winkels en een centrum, zonder een bloeiend economisch, maatschappelijk en cultureel hart.

4. Integratie

Ca. 30% van de inwoners van de gemeente zijn Nederlanders. Daarbij komen de burgers uit andere EU-lidstaten en mensen, die zijn gevlucht uit oorlogsgebieden. Meer dan 30 verschillende nationaliteiten leven inmiddels hier. Het is belangrijk om ideeën van al deze nationaliteiten en etnische groepen tot hun recht te laten komen. Het is van essentieel belang dat zij de Duitse taal beheersen en daarnaast ook leren wat het betekent om in de gemeente Kranenburg te leven met alle rechten en plichten zoals die voor iedereen gelden. De kinderdagverblijven en scholen doen al veel op dat gebied.

Mensen, die besluiten om naar Kraneburg te verhuizen, zijn welkom en moeten alle ondersteuning krijgen, zodat zij hier niet alleen maar wonen maar ook succesvol deelnemen aan onze samenleving
 
Wij willen een opleidingsaanbod, waarmee men taalcompetenties en kennis over onze waarden en normen kan leren. Hulpverlening bij het invullen van formulieren zou beschikbaar moeten zijn. En vrijwilligerswerk moet worden gestimuleerd.

De culturele veelheid van mensen die hier leven moeten we als kans zien om samen de toekomst vorm te geven. Wanneer we daarin falen zullen meerdere samenlevingen naast elkaar ontstaan, die de leefbare omgeving bedreigen.

5. Natuur en milieu

De klimaatontwikkeling gaat ons allen aan. Een omdenken is noodzakelijk, zodat de volgende generatie ook nog een toekomst heeft.

Het industrialiseren van de landbouw en het uitsterven van diersoorten is niet alleen de boeren aan te rekenen. Wij hebben als gebruikers ook daaraan bijgedragen. Milieu- en diervriendelijke exploitatie hebben hun prijs. En wij moeten bereid zijn deze te betalen.

Wij willen daarom de milieuvriendelijke productie en verkoop van regionale producten tegen faire prijzen ondersteunen. Wij willen de weekmarkt weer nieuw leven inblazen.  

De uitbouw van duurzame energiebronnen zou gesubsidieerd moeten worden. Alle openbare gebouwen van de gemeente zouden in die zin met een subsidie van de provincie NRW met solaarinstallaties uitgebouwd moeten worden.

Nieuwbouw moet klimaatneutraal en milieuvriendelijk zijn.


Wählergemeinschaft Bürgerdialog:

Vertrouwen en een open en respectvolle omgang met elkaar zijn de doelen van onze burgerdialoog.